Ese­mény­nap­tár
«2021. ápri­lis»
HKSzCsPSzV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Egy lírikus prózapillanatai

Egy líri­kus prózapillanatai

Kró­nika, 2014. augusz­tus 16.

Megemlékezés és könyvbemutató

Meg­em­lé­ke­zés és könyvbemutató

Kis­gérce, Szat­már­né­meti, 2014. július 17.


Idén is megemlékeznek Markovits Rodionról Szatmár megyében

Idén is meg­em­lé­kez­nek Mar­ko­vits Rodi­on­ról Szat­már megyében

Mar­ko­vits Rodion: Reb Áncsli és más avasi zsi­dók­ról szóló szép­his­tó­riák
Kis­gérce, Szat­már­né­meti, 2014. július 17.


„Nem hiszek az ihletben...”

„Nem hiszek az ihletben…”

Bemu­tat­ták Fischer Botond Alsó­gol­gota című köte­tét
Nagy­ká­roly, 2013. decem­ber 12.

Ötven év vers

Ötven év vers

Varga Melinda írása az Iro­dalmi Jelenben

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

Kris­tóf György: Kri­ti­kai szem­pon­tok a magyar iro­da­lom­tör­té­net­ben
Kolozs­vár, 2013. decem­ber 17.

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

Fischer Botond: Alsó­gol­gota
Kolozs­vár, 2013. decem­ber 4.Könyvbemutató körút

Könyv­be­mu­tató körút

Sze­ren­csés jó estét kívá­nok e ház­nak…
2013. szep­tem­ber 2427.


Könyvbemutató és könyvvásár

Könyv­be­mu­tató és könyvvásár

WAG­NER PÉTER
Szi­lágy­sági úti­raj­zok

Nagy­vá­rad, 2013. július 29.

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

G. MÁTYUS MELINDA:
Szín­ről színre

Szo­váta, 2013. július 7.

11. Csűrszínházi Napok

11. Csűr­szín­házi Napok

Széllyes Sán­dor emlé­ké­nek szentelték

Erkölcsi kötelességének érezte feltárni a hagyatékot

Erköl­csi köte­les­sé­gé­nek érezte fel­tárni a hagyatékot

Bemu­tat­ták Donáth László A pap tehene című kötetét

Kincses Kalendárium: rend a rendezetlenségben

Kin­cses Kalen­dá­rium: rend a rendezetlenségben

Bemu­tat­ták a Kin­cses Kolozs­vár kalendáriumát


Egy színésznemzedék három korszaka

Egy szí­nész­nem­ze­dék három korszaka

Szé­kely Szabó Zol­tán Egy nem­ze­dék három fel­vo­nás­ban című köte­tét mutat­ták be Nagyváradon.

Kisebbség és többség az élet színpadán

Kisebb­ség és több­ség az élet színpadán

A Kri­te­rion Könyv­ki­adó zenés estje
Sep­si­szent­györgy, 2013. május 14.

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

Nóvé Béla: Hiva­tása: kisebb­ség­mentő
Kéz­di­vá­sár­hely, 2013. május 15.

Anyu, mondd csak el…

Interjú Fóris Feren­czi Ritával

Spontán volt az elmagyarosodás

Spon­tán volt az elmagyarosodás

Bemu­tat­ták Baum­gart­ner Ber­na­dette Kisebb­ség a kisebb­ség­ben című köte­tét

Erdély kulturális sokszínűségét idézendő

Erdély kul­tu­rá­lis sok­színű­sé­gét idézendő

Könyv­be­mu­tató a szat­mári svá­bok két világ­há­ború közötti tör­té­ne­téről
Győri Tamás írása a Szabadságban

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

BAUM­GART­NER BER­NA­DETTE
Kisebb­ség a kisebb­ség­ben

Szat­már­né­meti – Kap­lony – Nagy­ká­roly,
2013. ápri­lis 45.

Könyvbemutató

Könyv­be­mu­tató

BAUM­GART­NER BER­NA­DETTE
Kisebb­ség a kisebb­ség­ben

Kolozs­vár, 2013. ápri­lis 3.


A végsőkig ható tartás gesztusa

A végső­kig ható tar­tás gesztusa

Kötet a kisebb­ség­mentőről
2013. feb­ruár 24.

Fábián Ernő Madách-monográfiája

Fábián Ernő Madách-​monográfiája

Bor­csa János írása Fábián Ernő Az élet értelme című könyvéről


Támo­gató:


Támo­gató:


Copy­right © 2012. Kri­te­rion Könyv­ki­adó. Min­den jog fenn­tartva. Powe­red by www​.voi​dart​.ro. Desig­ned by Matei László.